Tvångsomhändertagande av barn

Läs mer

Tvångsomhändertagande av barn kan bli aktuellt om barnet inte får den omsorg det behöver, när barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller annat utnyttjande och om det finns risk för att barnets hälsa och utveckling skadas.

Vad är tvångsomhändertagande av barn?

Ett tvångsomhändertagande av barn innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas, då det är någon annan som tar hand om barnet eller för att barnet/ungdomen vårdas på grund av till exempel missbruk eller kriminalitet. Omhändertagandet sker med stöd av lagen om omhändertagande av barn och unga (förkortas LVU). Du kan läsa mer om LVU på Riksdagen.se.

När blir ett omhändertagande aktuellt?

Ett omhändertagande blir aktuellt om man misstänker att barnets hälsa och utveckling skadas och att vård inte kan ges på frivillig väg på grund av att vårdnadshavare eller den unge själv inte går med på att få stöd och hjälp av Socialtjänsten.

Vet du med dig att ett barn far illa?

Vet du med dig att ett barn i din närhet far illa i hemmet eller en ungdom som hamnat i missbruk? Då finns det hjälp att få. Du kan exempelvis vända dig till Socialtjänsten i din kommun för stöd och hjälp. Därefter tar de beslut om nästa steg.

Vad är grunderna för tvångsomhändertagande enligt LVU?

Grunderna för omhändertagande av barn/ungdomar enligt LVU delas upp i så kallade beteendefall eller miljöfall.

Beteendefall är fall när barnet/ungdomen utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig risk vid exempelvis narkotika- eller alkoholmissbruk eller kriminalitet.

Miljöfall är fall när det brister i barnets omsorg eller om det finns ogynnsamma förhållanden i hemmet, till exempel om barnet inte får rena kläder, lämplig sjukvård eller nyttig mat.

Hur går det till vid ett tvångsomhändertagande?

Ett ärende om tvångsomhändertagande börjar med att Socialnämnden i den aktuella kommunen ansöker om ett omhändertagande till Förvaltningsrätten. Sedan prövar Förvaltningsnämnden målet och beslutar om ett omhändertagande är aktuellt eller inte. Om det är ett akut fall kan Socialnämnden ta beslut om ett omedelbart omhändertagande, som då kommer att prövas av Förvaltningsrätten inom en vecka.

Omhändertagande av barn prövas i domstol

Om det går så långt som till domstolsförhandling kommer förvaltningsrätten kalla alla delaktiga till en muntlig förhandling. Då får barnet och dess vårdnadshavare ett offentligt biträde som försvarar deras intressen – som staten betalar. För dessa tillfällen finns det advokatfirmor som är specialiserade på just omhändertagande av barn. Du kan exempelvis vända dig till Advokaterna i Väst vid tvångsomhändertagande av enskilda personer för att få hjälp och stöttning. De har stor erfarenhet av den här sortens juridik och processer.

Vad gäller vid ett omhändertagande?

Om förvaltningsrätten efter sin prövning bestämmer att barnet/ungdomen ska vårdas enligt LVU är det Socialnämnden som avgör vad nästa steg blir. I första hand placeras barnet oftast i ett familjehem, men ett ungdomshem kan också bli aktuellt. Rör det sig om omhändertagande på grund av missbruk kan barnet/ungdomen istället hamna på ett vårdhem.

Hur kan man undvika ett omhändertagande?

Ett omhändertagande kan undvikas genom att barnet och vårdnadshavaren samarbetar med Socialtjänsten i sin hemkommun, för att tillsammans hitta de bästa möjliga lösningarna för barnet, både kortsiktigt och långsiktigt. För att undvika omhändertagande handlar det i grund och botten om att ge barnet den vård och omsorg det behöver och ta kontakt med Socialtjänsten i god tid om man märker att ett barn eller ungdom far illa eller är illa ute.